De actievoorwaarden: Bankhangen pitch.

 Wedstrijdreglement

  • Deelname aan Bankhangen staat open voor startende ondernemers (zijnde ondernemers die maximaal 5 jaar als ondernemer actief zijn), co-makerships en afstudeerprojecten van studenten uit Almere;
  • Uitgesloten van deelname zijn medewerkers, ledenraadsleden en leden van de Raad van Commissarissen van Rabobank  Almere en hun familieleden;
  • Uitgesloten van deelname zijn eveneens personen die voorafgaand aan of lopende de deelname handelingsonbekwaam zijn of worden, c.q. personen die voorafgaand aan of lopende de deelname onder surseance van betaling, faillissement dan wel wettelijke schuldsaneringsregeling vallen.  

 

2. Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van dit wedstrijdreglement. Afwijking van het wedstrijdreglement door een deelnemer is niet mogelijk en leidt tot uitsluiting van deelname.

3. De prijs die een deelnemer kan winnen bij deelname aan Bankhangen bestaat uit een geldbedrag van €1500,- bijgedragen door ALLYLIVE. Tijdens het event ‘Bankhangen’ wordt er 1 prijs uitgereikt. De prijs wordt door een jury toegekend. Enkel door de jury genomineerde inzendingen komen in aanmerking voor een prijs Zie ook artikel 5.

De inschrijving voor deelname aan de wedstrijd vindt plaats door inschrijving op de website via www.ally.live met de daarbij behorende documenten: 

  • Ondernemingsplan, in de vorm van een document of video;
  • Korte motivatie van het business idee;
  • Contactgegevens

 

De sluitingsdatum is op donderdag 1 november. Meer informatie is terug te vinden op www.ally.live.

 Inzendingen die na de sluitingsdatum zijn ontvangen zullen niet in de jurering worden meegenomen. Na ontvangst van de inschrijving door ALLYLIVE ontvangt de deelnemer een bevestiging van zijn of haar inschrijving op het door hem of haar aangegeven e-mailadres. Per deelnemer kan slechts éénmaal (in totaal) worden deelgenomen aan Bankhangen.

4. De beoordeling van de inzending vindt als volgt plaats: Voorselectie: nadat de termijn voor inzendingen is gesloten, worden alle volledige en complete inzendingen beoordeeld door adviseurs van Rabobank Almere. Inzendingen worden beoordeeld op basis van de navolgende  criteria, te weten:  innovatie, creativiteit, duurzaamheid, haalbaarheid van het verdienmodel en ondernemerschap!

Tijdens de voorselectie kan bij de deelnemer verdere informatie worden opgevraagd met betrekking tot de deelnemer en diens inzending. De deelnemer dient zijn medewerking te verlenen. Daarnaast kan uit publiek toegankelijke bronnen, (aanvullende) informatie worden verzameld die kan worden meegewogen in de beoordeling.

5. De beoordeling van de inzending vindt als volgt plaats: Voorselectie: nadat de termijn voor inzendingen is gesloten, worden alle volledige en complete inzendingen beoordeeld door adviseurs van Rabobank Almere. Inzendingen worden beoordeeld op basis van de navolgende  criteria, te weten:  innovatie, creativiteit, duurzaamheid, haalbaarheid van het verdienmodel en ondernemerschap!

Tijdens de voorselectie kan bij de deelnemer verdere informatie worden opgevraagd met betrekking tot de deelnemer en diens inzending. De deelnemer dient zijn medewerking te verlenen. Daarnaast kan uit publiek toegankelijke bronnen, (aanvullende) informatie worden verzameld die kan worden meegewogen in de beoordeling.

Uit alle inzendingen die voldoen aan de genoemde beoordelingscriteria wordt door adviseurs van Rabobank Almere een selectie gemaakt van in totaal 3 inzendingen, die worden voorgelegd aan de jury. De jury bestaat uit o.a. Curtis Penning (Avant Arte), management teamlid van Rabobank Almere en nog een derde partij. 

Deze 3 deelnemers worden uitgenodigd om het event ‘Bankhangen’ bij te wonen. Zij krijgen de gelegenheid om tijdens het event hun plan te pitchen voor de jury en het aanwezige publiek. 

De bekendmaking en prijsuitreiking zal direct na afloop van het event plaatsvinden.

6. De deelnemer verklaart zich akkoord, in het geval hij of zij winnaar c.q. genomineerde is, belangeloos medewerking te verlenen aan een eventuele publiciteitscampagne of andere berichtgeving van ALLYLIVE en/of Rabobank Almere rondom deze wedstrijd.

7. De door de deelnemers verstrekte gegevens worden door de Rabobank Almere gebruikt ten behoeve van de uitvoering van deze wedstrijd. Hiertoe behoort expliciet ook het gebruik van verstrekte gegevens persoonsgegevens door Rabobank Almere ten behoeve van de bij Rabobank Almere gebruikelijke toetsingen. De verstrekte gegevens worden vertrouwelijk behandeld. 

8.  slot: 

  • Over de voorselectie, nominaties en uiteindelijke uitslag wordt niet gecorrespondeerd;
  • Deelnemers dienen te voldoen aan algemeen aanvaarde Nederlandse ethiek, wetten en regels;
  • De waarde van de prijs is onderhevig aan (kansspel)belasting. De belasting die geheven wordt, is voor rekening van  Rabobank Almere;
  • In de gevallen waarin dit wedstrijdreglement niet voorziet, beslist Rabobank Almere.
rabopoweredrabopowered

Het project 'Bankhangen' is een samenwerking tussen Rabobank Almere en creative services agency ALLY.